Open deze pagina op je mobiel en installeer onze gratis app. ×

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang

A. Alle gasten dienen de in de algemene voorwaarden, de RECRON-voorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de ondernemer en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de faciliteiten gelden.

B. Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat u recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van het parkmanagement om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van het parkmanagement, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal u de toegang tot het park worden ontzegd. Het parkmanagement behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom in rekening te brengen.